Zabezpečujeme služby v dvoch základných oblastiach

Náš vysoko kvalifikovaní tím zabezpečí komplexné služby pre Vašu spoločnosť v oblasti BOZP, PO (požiarnej ochrany). A to všetko rýchlo a šité na mieru podľa Vašich potrieb.

Bezpečnosť pri práci

Podrobné vypracovanie BOZP.

Požiarna ochrana

Komplexné spracovanie PO.
Bezpečnosť pri práci

„Bezpečnosť na prvom mieste znamená byť v bezpečí stále.“ Charles M. Hayes
KONTAKTUJTE NÁS

Všetko zabezpečíme

Sme firma s oprávnením na výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spracujeme Vám kompletnú dokumentáciu podľa aktuálnych právnych predpisov a zabezpečíme činnosť bezpečnostnotechnickej služby. Poskytujeme tiež poradenské služby v oblasti BOZP.

Spracovanie základnej dokumentácie BOZP

• program realizácie koncepcie politiky BOZP
• menovací dekrét zástupcov zamestnancov + oboznámenie zamestnancov
• vypracovanie posúdenia nebezpečenstiev
• plán odstránenia zostatkových ohrození
• vypracovanie zoznamu prideľovaných ochranných pomôcok
• pokyny na zákaz požívania alkoholu na pracovisku
• pokyny na zákaz fajčenia na pracovisku
• vypracovanie osnovy vstupného oboznámenia zamestnancov
• vypracovanie zakázaných prác ženám a mladistvým
• vypracovanie harmonogramu zdravotných prehliadok a oboznámení

Zabezpečenie činností bezpečnostnotechnickej služby

• vykonávať kontroly zamerané na dodržiavanie pravidiel BOZP v predpísaných termínoch
• upozorňovať na potrebu výkonu, predpísaných skúšok a kontrol vyhradených technických zariadení
• zúčastňovať sa kontrol vykonávaných zo strany Inšpekcie práce /IP/
• ohlasovať predpísaným spôsobom vznik pracovných úrazov, viesť ich evidenciu a registráciu v zmysle zákona č. 124/2006
• zabezpečovať konzultačné a poradenské služby v oblasti BOZP
• vypracovať, aktualizovať, viesť a systematicky dopĺňať dokumentáciu vyplývajúcu z predpisov o BOZP.
Požiarna ochrana

„…Ak je Váš dom v plameňoch, máte ozajstný problém. Všetko ostatné sú iba drobné nepríjemnosti.“ Sigmund Wollman
KONTAKTUJTE NÁS

Prevencia a kvalitné školenia sú základom predchádzaniu požiarov

Prostredníctvom technikov požiarnej ochrany vykonáme protipožiarnu obhliadku, určíme rizikové miesta možného vzniku požiaru, určíme protipožiarnu hliadku a vypracujeme kompletnú dokumentáciu vrátane poplachových smerníc, požiarneho poplachu, identifikačnej karty. Zabezpečujeme tiež školenia zamestnancov, protipožiarnych hliadok a vedúcich zamestnancov.

Spracovanie základnej dokumentácie OPP

• požiarne poplachové smernice
• požiarny poriadok
• požiarna identifikačná karta
• požiarnu knihu
• pokyny pre ohlasovňu požiarov
• pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase
• dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
• dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
• záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich

Zabezpečenie činnosti požiarnotechnickej služby

• vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
• určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
• určovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky
• vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
• vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
• organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
• zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby
• zastupovanie klienta pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru
• spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi
bozp_hlocky

O nás

Kvalifikovaný personál

Všetci naši zamestnanci sú držiteľmi osvedčení autorizovaný bezpečnostný technik, bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.

Projekty šité na mieru

Zabezpečujeme služby v troch základných oblastiach, pre malé a veľké firmy presne podľa aktuálnych právnych predpisov a potrieb zákazníka.

Celoštátne pôsobenie

Naše služby poskytujeme v rámci celej Slovenskej republiky.

Dokončené projekty

0

Spokojní klienti

0

Odpracované hodiny

0

Počet vypitých káv

0

Náš tím

Tvoríme silný a odborný kolektív

Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa venujeme od roku 2004. Za tú dobu sme vytvorili silný kolektív, ktorý Vám poskytuje odborné služby a ľudský prístup.

Zoznam spokojných klientov

Zrealizovali sme množstvo školení a projektov pre menšie aj väčšie firmy.

Kontakt

Informujte sa bližšie o našich školeniach a programoch

Napíšte nám

Kontaktné informácie

 • Fakturačná adresa
  Ing. Roman Hlocký Zero II s.r.o., Stummerova 6, Topoľčany 95501
 • Kancelária
  Business Centrum Stumerova (3. poschodie), Topoľčany
 • Telefón
  +421 905 938 723 +421 917 956 630 +421 905 723 833
 • Email
  info@hlocky.sk
 • Fakturácia
  IČO: 47568445 DIČ: 2024013057