Zabezpečujeme služby v troch základných oblastiach

Náš vysoko kvalifikovaní tím zabezpečí komplexné služby pre Vašu spoločnosť v oblasti BOZP, PO (požiarnej ochrany) a PZS (pracovnej zdravotnej služby). A to všetko rýchlo a šité na mieru podľa Vašich potrieb.

Bezpečnosť pri práci

Podrobné vypracovanie BOZP.

Požiarna ochrana

Komplexné spracovanie PO.

Pracovná zdravotná služba

Implementácia systému PZS.
Bezpečnosť pri práci

„Bezpečnosť na prvom mieste znamená byť v bezpečí stále.“ Charles M. Hayes
KONTAKTUJTE NÁS

Všetko zabezpečíme

Sme firma s oprávnením na výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spracujeme Vám kompletnú dokumentáciu podľa aktuálnych právnych predpisov a zabezpečíme činnosť bezpečnostnotechnickej služby. Poskytujeme tiež poradenské služby v oblasti BOZP.

Spracovanie základnej dokumentácie BOZP

• program realizácie koncepcie politiky BOZP
• menovací dekrét zástupcov zamestnancov + oboznámenie zamestnancov
• vypracovanie posúdenia nebezpečenstiev
• plán odstránenia zostatkových ohrození
• vypracovanie zoznamu prideľovaných ochranných pomôcok
• pokyny na zákaz požívania alkoholu na pracovisku
• pokyny na zákaz fajčenia na pracovisku
• vypracovanie osnovy vstupného oboznámenia zamestnancov
• vypracovanie zakázaných prác ženám a mladistvým
• vypracovanie harmonogramu zdravotných prehliadok a oboznámení

Zabezpečenie činností bezpečnostnotechnickej služby

• vykonávať kontroly zamerané na dodržiavanie pravidiel BOZP v predpísaných termínoch
• upozorňovať na potrebu výkonu, predpísaných skúšok a kontrol vyhradených technických zariadení
• zúčastňovať sa kontrol vykonávaných zo strany Inšpekcie práce /IP/
• ohlasovať predpísaným spôsobom vznik pracovných úrazov, viesť ich evidenciu a registráciu v zmysle zákona č. 124/2006
• zabezpečovať konzultačné a poradenské služby v oblasti BOZP
• vypracovať, aktualizovať, viesť a systematicky dopĺňať dokumentáciu vyplývajúcu z predpisov o BOZP.
Požiarna ochrana

„…Ak je Váš dom v plameňoch, máte ozajstný problém. Všetko ostatné sú iba drobné nepríjemnosti.“ Sigmund Wollman
KONTAKTUJTE NÁS

Prevencia a kvalitné školenia sú základom predchádzaniu požiarov

Prostredníctvom technikov požiarnej ochrany vykonáme protipožiarnu obhliadku, určíme rizikové miesta možného vzniku požiaru, určíme protipožiarnu hliadku a vypracujeme kompletnú dokumentáciu vrátane poplachových smerníc, požiarneho poplachu, identifikačnej karty. Zabezpečujeme tiež školenia zamestnancov, protipožiarnych hliadok a vedúcich zamestnancov.

Spracovanie základnej dokumentácie OPP

• požiarne poplachové smernice
• požiarny poriadok
• požiarna identifikačná karta
• požiarnu knihu
• pokyny pre ohlasovňu požiarov
• pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase
• dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
• dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
• záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich

Zabezpečenie činnosti požiarnotechnickej služby

• vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
• určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
• určovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky
• vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
• vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
• organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
• zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby
• zastupovanie klienta pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru
• spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi
Pracovná zdravotná služba

„Nič nepribližuje ľudí k bohom viac ako schopnosť liečiť.“ Cicero
KONTAKTUJTE NÁS

Ochrana a podpora zdravia pri práci

Zabezpečenie činností pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov.

Zabezpečenie činností pracovnej zdravotnej služby

• realizácia vstupnej analýzy pracoviska
• analýza zdravotných rizík pracovného prostredia
• posúdenie súčasného zariadenia pracovných činností do kategórií
• spracovanie návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska
• zdravotných rizík podľa platných zákonných ustanovení o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
• vypracovanie harmonogramu pravidelných odborných aktivít v nadväznosti na skutočnosti zistené pri vstupnej analýze, resp. v procese zavádzania systému
• vytvorenie a odovzdanie kompletného protokolu o iniciačnom šetrení vrátane prípadnej prezentácie na základe požiadaviek klienta
• stanovenie periodicity lekárskych prehliadok povinných zo zákona.

V tejto službe je ďalej zahrnuté

• oboznámenie objednávateľa s opatreniami nevyhnutnými pre zosúladenie pracovných podmienok so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a navrhovanie postupov nutných pre optimalizáciu pracovných podmienok s ohľadom na zdravie zamestnancov
• poradenstvo pre efektívne plánovanie a zavádzanie nových technológií z pohľadu ochrany zdravia a ergonómie
• posúdenie systému, evidencie a značenia prvej pomoci
• návod na odovzdávanie kvalifikovanej výzvy pre vyrozumenie rýchlej zdravotnej pomoci, v prípade úrazu alebo iného akútneho stavu zamestnanca – traumatologický plán
• nastavenie obsahu lekárničiek – plán pravidelného dopĺňania lekárničiek
• školenie prvej pomoci podľa § 8 ods. 1 písm. a) bod 3) Zákona č. 124/2006 Z. z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu 8 hodín
• pravidelné informácie o zmenách legislatívy a dopadoch na rozsah služieb alebo povinnosti klienta
bozp_hlocky

O nás

Kvalifikovaný personál

Všetci naši zamestnanci sú držiteľmi osvedčení autorizovaný bezpečnostný technik, bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.

Projekty šité na mieru

Zabezpečujeme služby v troch základných oblastiach, pre malé a veľké firmy presne podľa aktuálnych právnych predpisov a potrieb zákazníka.

Celoštátne pôsobenie

Naše služby poskytujeme v rámci celej Slovenskej republiky.

Dokončené projekty

0

Spokojní klienti

0

Odpracované hodiny

0

Počet vypitých káv

0

Náš tím

Tvoríme silný a odborný kolektív

Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa venujeme od roku 2004. Za tú dobu sme vytvorili silný kolektív, ktorý Vám poskytuje odborné služby a ľudský prístup.

Zoznam spokojných klientov

Zrealizovali sme množstvo školení a projektov pre menšie aj väčšie firmy.

Kontakt

Informujte sa bližšie o našich školeniach a programoch

Napíšte nám

Kontaktné informácie

 • Fakturačná adresa
  Ing.Roman Hlocky - ZERO II, Piešťanská 154/42, 955 01 Nemčice
 • Kancelária
  Business Centrum Stumerova (3. poschodie), Topoľčany
 • Telefón
  +421 905 938 723 +421 917 956 630 +421 905 723 833
 • Email
  info@hlocky.sk
 • Fakturácia
  IČO: 41311451 DIČ: 1043723417 IČ DPH: SK1043723417

Facebook

Staňte sa fanúšikom a sledujte naše príspevky!

8 months ago
Fotky na časovej osi

Rozširujeme naše portfólio o KONTROLU HASIACICH PRÍSTROJOV ( prášok ABC / voda / pena / CO2 ). Tým spol. HLOCKÝ Vám želáme krásny zvyšok pracovného týždňa. BEZPEČNOSŤ NA PRVOM ... See more

9 months ago
Fotky na časovej osi

KONTAKTUJTE NÁS
web: www.hlocky.sk
email: info@hlocky.sk

« 1 z 3 »